Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.
Zakład może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki.
 
1. Zakład prowadzi działalność leczniczą udzielając świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) stacjonarnej i całodobowej opieki szpitalnej,
2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
2. W ramach Zakładu działają trzy wyodrębnione przedsiębiorstwa:
a)  Szpital w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
b) Przychodnia przy Szpitalu w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10,  26-060  Chęciny.
c)  Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze,  ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce.
3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:
1) w zakresie wymienionym w ust.1, pkt. 1 " ogółowi ludności "  w Szpitalu w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
2) w zakresie wymienionym w ust.1, pkt. 2  " ogółowi ludności "  w Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
3) w zakresie wymienionym w ust.1, pkt. 2 " ogółowi ludności - w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce.
4. Zakład może prowadzić działalność leczniczą w zakresie:
 -   promocji zdrowia;
   - realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych  oraz metod leczenia.
 
Województwo Świętokrzyskie może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, a w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonywania zobowiązań międzynarodowych. Województwo świętokrzyskie zapewnia środki do wykonywania takiego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu Województwo świętokrzyskie jest zobowiązane do jej naprawienia.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych ustawami, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi.
Zakład może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:
-           podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, w zakresie zadań określonych w statucie tego podmiotu,
-           podmiotem wykonującemu działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny,
Szpital może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich, jak również innych szkoleń zgodnych ze specyfikacją jednostki.
Zakład zobowiązany jest do wykonywania zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zakład może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych i nie będzie uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
Działalność ta może polegać na:
- oddawaniu w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych dla celów działalności statutowej Zakładu wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący;
- sterylizowaniu narzędzi;
- prowadzeniu innej działalności gospodarczej w celu wykorzystania wolnego potencjału osobowego lub materialnego zakładu.
Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zakładu, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
 
W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z:
1)      innymi podmiotami leczniczymi,
2)      placówkami naukowo " badawczymi,
3)      związkami i samorządami zawodowymi,
4)      organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
5)  inspekcją sanitarną, inspekcją farmaceutyczną oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-11 13:49:16
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:48:43
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:48:50
Przeczytano: 7064 razy.
Wersja archiwalna z 2015-09-22 10:13:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:52:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:50:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-11 13:54:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-11 13:54:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-11 13:50:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-11 13:49:32 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej