Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
HTML Online Editor Sample

Status Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zwany  dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z póżń. zm).Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu: WSS.  Zakład posiada osobowość prawną.Podmiotem tworzącym Zakładu jest  Województwo Świętokrzyskie.

W zakresie spraw niezastrzeżonych ustawami do kompetencji Sejmiku, wszelkie uprawnienia wykonuje Zarząd Województwa. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Województwo Świętokrzyskie.

Zakład działa na podstawie:

1.       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2015 r. ,poz. 618 j.t. z późn. zm);

2.       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 330 j.t. z późn. zm.);


3.       ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
          (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1138, z późn. zm.);

4.       ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 885 j.t. z późn. zm.);

5.       niniejszego statutu;


6.       innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod numerem 0000009315.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze posiada identyfikator wg systemu REGON: 000296213 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 959 12 89 964.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-09 09:57:50
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:09:52
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:09:58
Przeczytano: 7098 razy.
Wersja archiwalna z 2015-09-22 10:09:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-21 13:07:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-21 09:32:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:30:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:29:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-11-06 07:53:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-09 10:08:33 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej