Szukaj   Wyczyść

         Rejestry

 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora
 • Rejestr Pełnomocnictw/Upoważnień
 • Rejestr korespondencji – pisma przychodzące
 • Rejestr korespondencji – pisma wychodzące
 • Rejestr osób przyjętych do Szpitala
 • Rejestr odmów przyjęcia do Szpitala 
 • Rejestr pacjentów oczekujących
 • Rejestr osób nieubezpieczonych
 • Rejestr zgonów
 • Rejestr nieprawidłowych hospitalizacji
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych
 • Rejestr  przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
 • Rejestr zgłoszeń zachorowań na choroby nowotworowe
 • Rejestr zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne
 • Rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej
 • Rejestr niezgodności, tzw. Książka niezgodności
 • Rejestr wniosków o zmiany w dokumentacji SZJ
 • Rejestr umów
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 
 • Rejestr delegacji
 • Rejestr dodatków
 • Rejestr nagród jubileuszowych
 • Rejestr wysług
 • Rejestr kar upomnienia / nagany
 • Rejestr umowy o pracę
 • Rejestr świadectw pracy
 • Rejestr świadectw pracy w szczególnych warunkach
 • Rejestr oddelegowania i przeniesienia
 • Rejestr wydanych opinii
 • Rejestr umów na podnoszenie kwalifikacji
 • Rejestr zawieranych umów/ porozumień dotyczących staży do specjalizacji
 • Rejestr przyznanych premii
 • Rejestr umów cywilno- prawnych
 • Rejestr druków RP-7
 • Rejestr urlopów bezpłatnych
 • Rejestr urlopów wychowawczych
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr zmiana stanowiska
 • Rejestr zmiana uposażenia
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr WAT
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr zakupu
 • Rejestr faktur przychodzących
 • Rejestr środków trwałych
 • Rejestr środków niskocennych
 • Rejestr wyposażenia 
 • Rejestr pracowników należących do PKZP
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp
 • Rejestr szkoleń okresowych w zakresie bhp
 • Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

  Wykazy:
 • Wykaz spraw socjalnych.
 • Wykaz zdanych historii do Archiwum
 • Wykaz pacjentów wypisanych z gruźlicą
 • Wykaz dokumentacji SZJ
 • Wykaz procedur fizjoterapii w poszczegolnych miesiącach i komórkch
 • Macierz dokumentów i zapisów

  Ewidencje/Zestawienia:
 • Ewidencja osób narażonych na czynniki mutagenne i rakotwórcze
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 pracowników i byłych pracowników
 • Ewidencja wydanych kart terminalowych
 • Ewidencja wydanych tokenów dostępowych

  Archiwa:
 • Magazyn archiwalny dokumentacji medycznej
 • Magazyn archiwalny księgowy
Zamknij