Szukaj   Wyczyść
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposoby stanowienia aktów prawnych

Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2020 r.  poz. 295) podejmuje w drodze uchwał Sejmik lub Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
 
Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wnioski dotyczące funkcjonowania Szpitala.
Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze  podejmowanych uchwał.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Szpital.

Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Wytworzył: Piotr Król 2020-04-10 12:21:51
Wprowadził: Piotr Król 2020-04-10 12:21:51
Opublikował: Piotr Król 2020-04-10 12:25:41

Zmienił: Piotr Król 2020-04-10 12:31:57
Opublikował: Piotr Król 2020-04-10 12:31:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sposoby stanowienia aktów prawnych

Wytworzył: Piotr Król 2020-04-10 12:21:51
Wprowadził: Piotr Król 2020-04-10 12:21:51
Opublikował: Piotr Król 2020-04-10 12:25:41

Zmienił: Piotr Król 2020-04-10 12:21:51
Opublikował: Piotr Król 2020-04-10 12:25:41

Zamknij