Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 111

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-07-11 14:11:05
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-07-11 14:11:05
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-07-11 14:11:05

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-07-11 14:11:05
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-07-11 14:11:05

AO-ŚM-3-2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-BADANIA LABORATORYJNE

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:38:39
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:38:39
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:47:58

Zmienił: Beata Król-Chaja 2022-07-06 14:07:34
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-07-06 14:07:34

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:18:20
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:18:20
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:18:20

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:18:20
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:18:20

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:16:31
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:16:31
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:16:31

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:16:31
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:16:31

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

    Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
    Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza  w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (kod CPV: 851 211 00-4  Ogólne usługi lekarskie)

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV. TRYBY

    Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
    Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

    Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
    Sposób składania oferty: forma pisemna

  5.Termin składania ofert: 10 czerwiec 2022r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 10 czerwiec 2022r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

    Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
    w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
    a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
     i warunków wymaganych od składających ofertę.  

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:14:05
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:14:05
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:14:05

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:14:05
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-06-03 16:14:05

AO-ŚM-2-2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH-SPORZĄDZANIE OPISÓW BADAŃ RTG I TK W SYSTEMIE TELERADIOLOGII

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:38:10
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:38:10
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51

Zmienił: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza)

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:14:10
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:14:10
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:14:10

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:14:10
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:14:10

Udzielanie świadczeń w zakresie Fizyk medyczny z uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:06:53
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:06:53
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:06:53

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:06:53
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-07 11:06:53

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na Bloku Operacyjnym w zakresie znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-04-06 10:31:12
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-04-06 10:31:12
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-06 10:31:12

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-04-06 10:31:12
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-06 10:31:12

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VIII Chirurgii Klatki Piersiowej

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-04-05 10:52:34
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-04-05 10:52:34
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-05 10:52:34

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-04-05 10:52:34
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-04-05 10:52:34

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć.

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-02-17 10:30:25
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-02-17 10:30:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-02-17 10:30:25

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-02-17 10:30:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-02-17 10:30:25

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania zabiegów neurochirurgicznych (onkologicznych) w obrębie kręgosłupa.

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-02-02 11:54:25
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-02-02 11:54:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-02-02 11:54:25

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-02-02 11:54:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-02-02 11:54:25

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:06:57
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:06:57
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:06:57

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:06:57
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:06:57

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie opieki nad pacjentem WSS wentylowanym mechanicznie w domu na terenie województwa

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:03:19
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:03:19
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:03:19

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:05:36
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-24 09:05:36

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę i fizjoterapeutę.

Wytworzył: Marcin Wziątek 2022-01-12 11:36:14
Wprowadził: Marcin Wziątek 2022-01-12 11:36:14
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-12 11:36:14

Zmienił: Marcin Wziątek 2022-01-12 11:36:14
Opublikował: Marcin Wziątek 2022-01-12 11:36:14

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć

Wytworzył: Marcin Wziątek 2021-12-23 13:49:13
Wprowadził: Marcin Wziątek 2021-12-23 13:49:13
Opublikował: Marcin Wziątek 2021-12-23 13:49:13

Zmienił: Marcin Wziątek 2021-12-23 13:49:13
Opublikował: Marcin Wziątek 2021-12-23 13:49:13

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Pulmonologiczno – Alergologicznym

Wytworzył: Marcin Wziątek 2021-12-22 09:54:25
Wprowadził: Marcin Wziątek 2021-12-22 09:54:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2021-12-22 09:54:25

Zmienił: Marcin Wziątek 2021-12-22 09:54:25
Opublikował: Marcin Wziątek 2021-12-22 09:54:25

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-20 14:18:28
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-20 14:18:28
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-20 14:18:28

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-20 14:18:28
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-20 14:18:28

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-20 08:45:51
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-20 08:45:51
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-20 08:45:51

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-20 08:45:51
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-20 08:45:51

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Poradni Alergologicznej WPS Szpitala w Czerwonej Górze

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:42:08
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:42:08
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:42:08

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:42:08
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:42:08

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale V Chorób Wewnętrznych

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:40:28
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:40:28
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:40:28

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:40:28
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:40:28

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale VII Urologicznym

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:38:24
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:38:24
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:38:24

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:38:24
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:38:24

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć oraz w Poradni Pulmonologicznej WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:33:41
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:33:41
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:33:41

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:33:41
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:33:41

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie w badań endoskopowych przewodu pokarmowego – w trybie ambulatoryjnym w Dziale Endoskopii

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:28:11
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:28:11
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:28:11

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:28:11
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:28:11

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Wytworzył: Administrator Główny 2021-12-07 11:25:14
Wprowadził: Administrator Główny 2021-12-07 11:25:14
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:25:14

Zmienił: Administrator Główny 2021-12-07 11:25:14
Opublikował: Administrator Główny 2021-12-07 11:25:14

Ilość artykułów: 111

Zamknij