Szukaj   Wyczyść

ZP-974-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

2017-08-03 10:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
461 KB
2017-07-17 09:38
Informacja z otwarcia ofert
486 KB
2017-06-28 11:42
Ogłoszenie o Zamówieniu
2047 KB
2017-06-28 11:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13779 KB
2017-06-28 11:39
Zał. nr 1- Formularz ofertowy
112 KB
2017-06-28 11:40
Zał. nr 10- Projekt budowlano-wykonawczy
164 KB
2017-06-28 11:43
Zał. nr 11- Rysunek nr 1 – orientacja
964 KB
2017-06-28 11:46
Zał. nr 12- Rysunek nr 2 – plan sytuacyjny
325 KB
2017-06-28 11:42
Zał. nr 13- Rysunek nr 5 – szczegóły konstrukcyjne
418 KB
2017-06-28 11:44
Zał. nr 14- Rysunek nr 6 – szczegóły konstrukcyjne zabudowy odwodnień liniowych
161 KB
2017-06-28 11:46
Zał. nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
84 KB
2017-06-28 11:38
Zał nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
88 KB
2017-06-28 11:44
Zał. nr 4- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
105 KB
2017-06-28 11:43
Zał. nr 5- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
82 KB
2017-06-28 11:41
Zał. nr 6- Wykaz robót budowlanych
84 KB
2017-06-28 11:42
Zał. nr 7- Wzór umowy
266 KB
2017-06-28 11:45
Zał. nr 8- Przedmiar robót
39 KB
2017-06-28 11:40
Zał. nr 9- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
1282 KB
2017-07-11 06:45
Wyjaśnienie zmiana godziny otwarcia
524 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:35:21
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:46:55

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-03 12:54:34
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-03 12:54:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-974-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:35:21
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:46:55

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:35:21
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:46:55

Zamknij